Πολιτική Απορρήτου

Η «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» δεσμεύεται ότι επεξεργάζεται τα πάσης φύσεως Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που ενδεχομένως περιέρχονται σε γνώση της μόνο προς εκπλήρωση των όρων της παρούσας δράσης με τρόπο σύμφωνο προς τον ΓΚΠΔ και γενικότερα προς τον Νόμο και δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει κάθε νόμιμο μέτρο, τεχνικό και οργανωτικό, προς διασφάλιση της οικείας επεξεργασίας.