Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Περίληψης Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf του ΕΕΕΣ
Παρακαλούμε κατεβάστε το xml του ΕΕΕΣ
Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 στις 15:00
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf 

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ”

Λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ως νέα ημεροχρονολογία αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 22.12.2021 και ώρα 13:00.
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση σε pdf