Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf

Διευκρινίζεται ρητά ότι η καταληκτική ημεροχρονολογία παραλαβής των υποβαλλόμενων προσφορών είναι η 06.04.2021 και ώρα 15.00
Διευκρινίσεις / Πληροφορίες: