Παρακαλώ κατεβάστε τα αρχεία:

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας

Περίληψη προκήρυξης

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης