Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του τεύχους διακήρυξης που αφορά σε ηλεκτρονικό, ανοικτό, άνω των ορίων διαγωνισμό για το υποέργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου» της Πράξης «Sub 4.10 – Ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του τεύχους διακήρυξης.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς διαβούλευση (μοναδικός αριθμός διαβούλευσης: 2023DIAB27326).

Παρακαλούμε δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ

Παρακαλούμε δείτε τη διαβούλευση όπως έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ εδώ