ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε» σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 2 τ. Α΄), όπως ισχύει, καλεί όσους έχουν τα προσόντα ή μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (front office -back office) στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2023, να υποβάλουν σχετική αίτηση. Η προσφορά των ανωτέρω υπηρεσιών αφορά στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του έτους 2023.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.aefestival.gr) από την 17/02/2023 μέχρι και την 24/02/2023 16:00μ.μ..

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε», εκ του λόγου ότι η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων, έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής.

Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία, οδός Αλκμήνης 5 και Σφηττίων 3, Πετράλωνα, 11854, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο 210-9282900 από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να συμπληρώσουν την «Φόρμα Αίτησης Ταμιών» και να αναρτήσουν στο αντίστοιχο πεδίο αυτής το βιογραφικό τους σημείωμα. Σε περίπτωση πρόσκλησης του υποψηφίου σε συνέντευξη, θα πρέπει να κατατεθούν α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και β) τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων (σε ευκρινείς φωτοτυπίες των πρωτοτύπων).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής), καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο Β2), πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου) άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση του κοινού, υπευθυνότητα, ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού, δυνατότητα εφαρμογής ευέλικτου εργασίας σε επταήμερη βάση, διετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  1. Η αμοιβή όσων επιλεγούν προς συνεργασία θα προκύπτει βάσει των ωρών απασχόλησής τους, όπως αυτή θα προσδιοριστεί από την Εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 4354/2015).
  2. Οι ώρες απασχόλησης έκαστου/ης υπαλλήλου διαμορφώνονται βάσει του γενικού καλλιτεχνικού προγραμματισμού της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.», καθώς επίσης και των όποιων άλλων λοιπών εκδηλώσεων καλείται η εταιρεία να καλύψει οργανωτικά.
  3. Χώροι απασχόλησης: Εκδοτήρια εισιτηρίων Ελληνικού Φεστιβάλ, εκδοτήρια εισιτηρίων θεάτρων (Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Πειραιώς 260, λοιποί χώροι εκδηλώσεων).

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.»
Ι. Καπλάνης

Η περίοδος υποβολής αιτήσων έχει παρέλθει.