Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 16.00.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε», καλεί όσες/ους έχουν τα προσόντα και μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως πωλήτριες/ές, στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2024, να υποβάλουν σχετική αίτηση για την κάλυψη των θέσεων στους χώρους εκδηλώσεων της Αθήνας (Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Πειραιώς 260, λοιποί χώροι εκδηλώσεων).
Υποβολή αιτήσεων :
Οι υποψήφιες/οι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση «Φόρμα Αίτησης Πωλήτριας/ή» επισυνάπτοντας στο αντίστοιχο πεδίο το βιογραφικό τους σημείωμα, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.aefestival.gr) έως και την Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 16.00.

Σε περίπτωση πρόσκλησης της/ου υποψηφίας/ου σε συνέντευξη, θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων (σε ευκρινείς φωτοτυπίες των πρωτοτύπων).
Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε» καλωσορίζει αιτήσεις από όλες/ους τις/ους υποψήφιες/ους με τα κατάλληλα προσόντα, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Αποτελεί κεντρικό μέρος της αποστολής της εταιρείας η διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που επιτρέπουν την χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή στην δημιουργία και παραγωγή του πολιτισμού και η αρχή αυτή διέπει το σύνολο της δραστηριότητάς της.
Περιγραφή θέσης :
Οι πωλήτριες/ές απασχολούνται, υπό τις οδηγίες της/ου υπεύθυνης/ου πωλητηρίου, εντός του ειδικά διαμορφωμένου χώρου που βρίσκεται έξω από τον χώρο διεξαγωγής των εκδηλώσεων, με κύρια αντικείμενα την ενημέρωση του κοινού για τα προς πώληση προϊόντα του Φεστιβάλ και τη διεκπεραίωση της πώλησης αυτών.
Απαραίτητα προσόντα :

 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής),
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Δυνατότητα εργασίας αργίες, Σάββατα και Κυριακές και σε βάρδιες,
 • Άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση του κοινού,

Επιθυμητά προσόντα :

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση χρήσης ταμειακής μηχανής και pos
 • Γνώση επιπλέον γλώσσας/ών
 • Ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού

Η προϋπηρεσία στην «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ» θα συνεκτιμηθεί.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Η αμοιβή όσων επιλεγούν προς συνεργασία θα προκύπτει βάσει των ωρών απασχόλησής τους, όπως αυτή θα προσδιοριστεί από την Εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για θέση κατηγορίας Δ.Ε. (ν. 4354/2015).
 2. Οι ώρες απασχόλησης κάθε υπαλλήλου διαμορφώνονται βάσει του γενικού καλλιτεχνικού προγραμματισμού της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.», καθώς επίσης και των όποιων άλλων λοιπών εκδηλώσεων καλείται η εταιρεία να καλύψει οργανωτικά. Το πωλητήριο λειτουργεί τόσο πριν την έναρξη των εκδηλώσεων όσο και μετά τη λήξη αυτών.
 3. Με την αποστολή του βιογραφικού σας αποδέχεστε ότι θα παραμείνει στη βάση βιογραφικών της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» έως  το τέλος της καλλιτεχνικής περιόδου 2024 με το σκοπό την αξιολόγηση της αίτησής σας για τις άνωθεν θέσεις εργασίας, όποτε προκύπτει σχετική κενή θέση.
 4. Η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων και η Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής.

Σημειώνεται ότι η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και συνιστά ρητή εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της/ου αιτούσας/ντος αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.
Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία καθημερινά από 11.00 – 13.00 στο τηλέφωνο 210-9282900 (υπεύθυνος κ. Παναγιωτίδης).

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.»​
Ι. Καπλάνης

Φόρμα πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Η περίοδος υποβολής αιτήσων έχει παρέλθει.