Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 16.00.

Η “Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.”, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος 2024, αναζητά άτομα για τη διαχείριση των μετακινήσεων.

Περιγραφή θέσης

Η θέση αφορά στην οργάνωση και εποπτεία των μετακινήσεων καλλιτεχνών και λοιπών συντελεστών των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εντός και εκτός Ελλάδος, δημοσιογράφων και κοινού καθώς και τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών σε σχέση με την ανεύρεση αναδόχων που παρέχουν υπηρεσίες μετακίνησης.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Επαγγελματική εμπειρία στον συντονισμό, τον προγραμματισμό και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
  •  Υπευθυνότητα, συνέπεια και ικανότητα ατομικής και ομαδικής εργασίας
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  •  Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επειγουσών καταστάσεων
  • Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή θέση

Επιθυμητά προσόντα:

  • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
  • Εμπειρία στον συντονισμό καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και των συναφών διοικητικών διαδικασιών

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Δικαιολογητικά – Τρόπος Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των προσόντων τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@aefestival.gr έως και την Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 16.00, αναγράφοντας στο θέμα του email: «Υποβολή αίτησης για τη θέση συνεργάτη μετακινήσεων».

Εάν κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να διενεργηθεί συνέντευξη με στόχο την αξιολόγηση της υποψηφιότητας και της προσωπικότητας της/ουυποψήφιας/ου και την διακρίβωση των προσόντων που είναι απαραίτητα για τη θέση.


Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε», εκ του λόγου ότι η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων, έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής.

Σημειώνεται ότι η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και συνιστά ρητή εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της/ου αιτούσας/ντος αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε» καλωσορίζει αιτήσεις από όλες/ους τις/ους υποψήφιες/ους με τα κατάλληλα προσόντα, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Αποτελεί κεντρικό μέρος της αποστολής της εταιρείας η διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που επιτρέπουν την χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή στην δημιουργία και παραγωγή του πολιτισμού και η αρχή αυτή διέπει το σύνολο της δραστηριότητάς της.


Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία, τηλεφωνικά, στο 210-9282900, καθημερινά, από 11:00 έως 13:00.


 

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.»

Ι. Καπλάνης