Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 16.00.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε», καλεί όσες/ους έχουν τα προσόντα και μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ταμίες (front office -back office), στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2024, να υποβάλουν σχετική αίτηση.
Υποβολή αιτήσεων : Οι υποψήφιες/οι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση «Φόρμα Αίτησης Ταμιών» επισυνάπτοντας στο αντίστοιχο πεδίο το βιογραφικό τους σημείωμα, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.aefestival.gr) μέχρι και την Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 16.00.

Σε περίπτωση πρόσκλησης της/ου υποψηφίας/ου σε συνέντευξη, θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων (σε ευκρινείς φωτοτυπίες των πρωτοτύπων).
Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε» καλωσορίζει αιτήσεις από όλες/ους τις/ους υποψήφιες/ους με τα κατάλληλα προσόντα, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Αποτελεί κεντρικό μέρος της αποστολής της εταιρείας η διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που επιτρέπουν την χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή στην δημιουργία και παραγωγή του πολιτισμού και η αρχή αυτή διέπει το σύνολο της δραστηριότητάς της.
Περιγραφή θέσης :
Οι ταμίες front office, απασχολούνται στα εκδοτήρια εισιτηρίων της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ, με βασικές αρμοδιότητες την πώληση εισιτηρίων και την παροχή πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους για τις τιμές και την διαθεσιμότητα αυτών. Οι ταμίες back office, ασχολούνται με την προετοιμασία των εκδηλώσεων σε όλα τα επίπεδα τα οποία αφορούν την πώληση και την διαχείριση ειδικών κατηγοριών εισιτηρίων (π.χ. ομαδικά εισιτήρια) και επιπλέον εποπτεύουν την διαδικασία της πώλησης. Το ωράριο εργασίας των ταμιών (front και back office) είναι αντίστοιχο με τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των εκδοτηρίων του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, τα οποία λειτουργούν 10:00-21:00, όλες τις ημέρες (Δευτέρα με Κυριακή).

Απαραίτητα προσόντα :

 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής),
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου)
 • Δυνατότητα εργασίας αργίες, Σάββατα και Κυριακές και σε βάρδιες
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

Επιθυμητά προσόντα :

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση επιπλέον γλώσσας/ών
 • Υπευθυνότητα,
 • Ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού

Η προϋπηρεσία στην «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ» θα συνεκτιμηθεί.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Η αμοιβή όσων επιλεγούν προς συνεργασία θα προκύπτει βάσει των ωρών απασχόλησής τους, όπως αυτή θα προσδιοριστεί από την Εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 4354/2015).
 2. Οι ώρες απασχόλησης κάθε υπαλλήλου διαμορφώνονται βάσει του γενικού καλλιτεχνικού προγραμματισμού της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.», καθώς επίσης και των όποιων άλλων λοιπών εκδηλώσεων καλείται η εταιρεία να καλύψει οργανωτικά.
 3. Χώροι απασχόλησης: Εκδοτήρια εισιτηρίων Ελληνικού Φεστιβάλ, εκδοτήρια εισιτηρίων θεάτρων (Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Πειραιώς 260, λοιποί χώροι εκδηλώσεων).
 4. Η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων και η Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής.

Σημειώνεται ότι η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και συνιστά ρητή εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της/ου αιτούσας/ντος αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.
Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά από 11.00 – 13.00 στο τηλέφωνο 210-4825639 (υπεύθυνος κ. Καπουσίζης).

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.»​
Ι. Καπλάνης

Φόρμα πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Η περίοδος υποβολής αιτήσων έχει παρέλθει.