Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ καλεί όσες/ους έχουν τα προσόντα και μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ταξιθέτριες/ες και ελέγκτριες/ές εισόδου, στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2024, να υποβάλουν σχετική αίτηση για την κάλυψη των θέσεων στους χώρους εκδηλώσεων της Επιδαύρου (Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου).

Υποβολή αιτήσεων:

Οι υποψήφιες/οι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση «Φόρμα Αίτησης Ταξιθεσίας» επισυνάπτοντας στο αντίστοιχο πεδίο το βιογραφικό τους σημείωμα, μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα (www.aefestival.gr) μέχρι και την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024.

Σε περίπτωση πρόσκλησης της/ου υποψηφίας/ου σε συνέντευξη, θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων (σε ευκρινείς φωτοτυπίες των πρωτοτύπων).

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ καλωσορίζει αιτήσεις από όλες/ους τις/ους υποψήφιες/ους με τα κατάλληλα προσόντα, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Αποτελεί κεντρικό μέρος της αποστολής του Φορέα η διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που επιτρέπουν την χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή στην δημιουργία και παραγωγή του πολιτισμού και η αρχή αυτή διέπει το σύνολο της δραστηριότητάς της.

Περιγραφή θέσης:

Οι ταξιθέτριες/ες και οι ελέγκτριες/ελεγκτές εισόδου απασχολούνται στον χώρο διεξαγωγής των εκδηλώσεων, υπό τις οδηγίες της/ου επικεφαλής ταξιθεσίας, με κύρια αντικείμενα τη διασφάλιση της ομαλής εισόδου του κοινού στον χώρο εκδήλωσης, την καθοδήγηση των θεατών στις θέσεις τους, τη διασφάλιση της ομαλής εξόδου του κοινού, μετά τη λήξη της εκδήλωσης και είναι υπεύθυνες/οι για την προετοιμασία και επιμέλεια του χώρου των εκδηλώσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής),
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα εργασίας αργίες, Σάββατα και Κυριακές και σε βάρδιες,
 • Άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση του κοινού,

Επιθυμητά προσόντα:

 • Συναφής εργασιακή εμπειρία
 • Γνώση επιπλέον γλώσσας/ών
 • Ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού

Η προϋπηρεσία στον Φορέα θα συνεκτιμηθεί.

Για την επιλογή θα ληφθεί υπόψη και η εντοπιότητα των υποψηφίων, δεδομένου ότι το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ δεν καλύπτει έξοδα μεταφοράς, διατροφής και διαμονής των ταξιθετών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Η αμοιβή όσων επιλεγούν προς συνεργασία θα προκύπτει βάσει των ωρών απασχόλησής τους, όπως αυτή θα προσδιοριστεί από τον Φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για θέση κατηγορίας Δ.Ε. (ν. 4354/2015).
 2. Οι ώρες απασχόλησης κάθε υπαλλήλου διαμορφώνονται βάσει του γενικού καλλιτεχνικού προγραμματισμού του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, καθώς επίσης και των όποιων άλλων λοιπών εκδηλώσεων καλείται ο Φορέας να καλύψει οργανωτικά.
 3. Με την αποστολή του βιογραφικού σας αποδέχεστε ότι θα παραμείνει στη βάση βιογραφικών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έως το τέλος της καλλιτεχνικής περιόδου 2024 με το σκοπό την αξιολόγηση της αίτησής σας για τις άνωθεν θέσεις εργασίας, όποτε προκύπτει σχετική κενή θέση.
 4. Η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων και το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής

Σημειώνεται ότι η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και συνιστά ρητή εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της/ου αιτούσας/ντος αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.

Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από τον Φορέα καθημερινά από 11.00 – 13.00 στο τηλέφωνο 210-9282900.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Ι. Καπλάνης

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η περίοδος υποβολής αιτήσων έχει παρέλθει.