Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε» καλεί όλους/ες όσοι/ες έχουν τα προσόντα και επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ταξιθέτες/ριες και ελεγκτές/ριες εισόδου την θερινή καλλιτεχνική περίοδο 2023 να υποβάλουν σχετική αίτηση για την κάλυψη των θέσεων στους χώρους εκδηλώσεων της Επιδαύρου.
Η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων και γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν.3105/2003 (ΦΕΚ Α΄ 2), όπως ισχύει.

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής ή μη.
Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία καθημερινά 11:00-13:00, τηλεφωνικά στο τηλ. 210-9282900 (υπεύθυνη κα Κουράκου).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.aefestival.gr) μέχρι και 04/04/2023 και ώρα 16:00.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να συμπληρώσουν την «Φόρμα Αίτησης Ταξιθεσίας» και να αναρτήσουν στο αντίστοιχο πεδίο αυτής το βιογραφικό τους σημείωμα.

Σε περίπτωση πρόσκλησης του/της υποψηφίου/ας σε συνέντευξη, θα πρέπει να προσκομιστούν α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και β) τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων (σε ευκρινείς φωτοτυπίες των πρωτοτύπων).

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε» καλωσορίζει αιτήσεις από όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες με τα κατάλληλα προσόντα, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Αποτελεί κεντρικό μέρος της αποστολής της εταιρείας η διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που επιτρέπουν την χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή στην δημιουργία και παραγωγή του πολιτισμού και η αρχή αυτή διέπει το σύνολο της δραστηριότητάς της.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

Απαραίτητα:
– Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής),
– Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας,
– Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2),
– Άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση του κοινού,
– Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες.

Θα εκτιμηθεί:
– Συναφής εργασιακή εμπειρία,
– Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2),
– Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού.

Για την επιλογή θα ληφθεί υπόψη και η εντοπιότητα των υποψηφίων, δεδομένου ότι η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε» δεν καλύπτει έξοδα μεταφοράς, διατροφής και διαμονής των ταξιθετών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  1. Η αμοιβή όσων επιλεγούν προς συνεργασία θα προκύπτει βάσει των ωρών απασχόλησής τους, όπως αυτή θα προσδιοριστεί από την Εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για θέση κατηγορίας Δ.Ε. (ν.4354/2015).
  2. Οι ώρες απασχόλησης εκάστου/ης υπαλλήλου διαμορφώνονται βάσει του γενικού καλλιτεχνικού προγραμματισμού της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.», καθώς επίσης και των όποιων άλλων λοιπών εκδηλώσεων καλείται η εταιρεία να καλύψει οργανωτικά.
  3. Με την αποστολή του βιογραφικού σας αποδέχεστε ότι θα παραμείνει στη βάση βιογραφικών της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» έως το τέλος της καλλιτεχνικής περιόδου 2023 με το σκοπό την αξιολόγηση της αίτησής σας για τις άνωθεν θέσεις εργασίας, όποτε προκύπτει σχετική κενή θέση.

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.»
Ι. Καπλάνης

Sorry. This form is no longer available.