Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 16.00.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος 2024, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αναζητά IT Expert, Επικεφαλής Ταξιθεσίας και Ροών (Crowd Managers) και Υπεύθυνο/η Πωλητηρίων για τους χώρους εκδηλώσεων της Αθήνας (Ωδείου Ηρώδου Αττικού και Πειραιώς 260) και της Επιδαύρου (Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου).

Ειδικότερα:

1. IT Expert

Η θέση της/ου IT Expert αφορά στην εγκατάσταση σταθμών εργασίας με υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές και στη σύνδεσή τους στο Active Directory, έλεγχο εξοπλισμού υπολογιστών, εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού, ανάπτυξη και συντήρηση τοπικών δικτύων, υποστήριξη χρηστών πληροφοριακών συστημάτων και διενέργειες διάγνωσης και επίλυσης προβλημάτων. Πρόκειται για μια θέση με έδρα την Αθήνα.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι Πληροφορικής ή συναφούς πεδίου
 •  Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 •  Άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση των χρηστών
 • Υπευθυνότητα
 • Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή θέση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Δικαιολογητικά – Τρόπος Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των προσόντων τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@aefestival.gr έως και την Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 16.00, αναγράφοντας στο θέμα του email : «Υποβολή αίτησης για τη θέση IT EXPERT».

Εάν κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να διενεργηθεί συνέντευξη με στόχο την αξιολόγηση της υποψηφιότητας και της προσωπικότητας της/ου υποψηφίου και την διακρίβωση των προσόντων που είναι απαραίτητα για τη θέση.


2. Επικεφαλής ταξιθεσίας και ροών (Crowd Managers)

Η θέση της/ου επικεφαλής ταξιθεσίας- ροών (Crowd Manager) αφορά στην εποπτεία των χώρων εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ», στην επιμέλεια για την ομαλή είσοδο και ταξιθεσία του κοινού, στον συντονισμό και την εποπτεία της ομάδας των ταξιθετών, στον συντονισμό της διαχείρισης των ροών καθώς και στην τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία στο συντονισμό της ταξιθεσίας και ροών
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 •  Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επειγουσών καταστάσεων
 •  Ικανότητα συντονισμού και διαχείρισης ομάδων

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση επιπλέον γλώσσας/ών
 •  Ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Δικαιολογητικά – Τρόπος Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των προσόντων τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@aefestival.gr έως και τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 16.00, αναγράφοντας στο θέμα του email: «Υποβολή αίτησης για τη θέση Επικεφαλής Ταξιθεσίας – Ροών».

Εάν κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να διενεργηθεί συνέντευξη με στόχο την αξιολόγηση της υποψηφιότητας και της προσωπικότητας της/ου υποψήφιας/ου και την διακρίβωση των προσόντων που είναι απαραίτητα για τη θέση.


3. Υπεύθυνος/η Πωλητηρίου 

Η θέση της/ου υπεύθυνης/ου πωλητηρίου αφορά στην οργάνωση και εποπτεία της σωστής λειτουργίας των πωλητηρίων στους χώρους εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ» και στον συντονισμό, την καθοδήγηση και εποπτεία της ομάδας των υπαλλήλων στα πωλητήρια.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Προηγούμενη σχετική εμπειρία
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Άριστη γνώση χρήσης ταμειακής μηχανής και pos
 •  Υπευθυνότητα
 •  Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επειγουσών καταστάσεων
 • Ικανότητα συντονισμού και διαχείρισης ομάδων

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση επιπλέον γλώσσας/ών
 •  Ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού

Η προϋπηρεσία στην «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ» θα συνεκτιμηθεί.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Δικαιολογητικά – Τρόπος Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των προσόντων τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@aefestival.gr έως και την Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 16.00, αναγράφοντας στο θέμα του email: «Υποβολή αίτησης για τη θέση Υπεύθυνης/ου Πωλητηρίου».

Εάν κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να διενεργηθεί συνέντευξη με στόχο την αξιολόγηση της υποψηφιότητας και της προσωπικότητας της/ου υποψήφιας/ου και την διακρίβωση των προσόντων που είναι απαραίτητα για τη θέση.


Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία, τηλεφωνικά, στο 210-9282900, καθημερινά από 11:00 έως 13:00.


Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε», εκ του λόγου ότι η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων, έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής.

Σημειώνεται ότι η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και συνιστά ρητή εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της/ου αιτούσας/ντος αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε» καλωσορίζει αιτήσεις από όλες/ους τις/ους υποψήφιες/ους με τα κατάλληλα προσόντα, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Αποτελεί κεντρικό μέρος της αποστολής της εταιρείας η διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που επιτρέπουν την χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή στην δημιουργία και παραγωγή του πολιτισμού και η αρχή αυτή διέπει το σύνολο της δραστηριότητάς της.

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.»

Ι. Καπλάνης