Για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου με τίτλο «VAST – Values across Space and Time» (Ε12436) – Grant Agreement No 101004949 (https://www.vast-project.eu/), η Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση θέσης συντονιστή θεατρικού σεμιναρίου, με αντικείμενο τις αξίες της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της θεατρικής εκπαίδευσης και του αρχαίου δράματος.

Ο κύκλος των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2023 στο Δήμο Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Απαραίτητα Προσόντα:

– Πτυχίο ή μεταπτυχιακό στο πεδίο των θεατρικών σπουδών, θεάτρου στην εκπαίδευση ή σε άλλο συναφές αντικείμενο.
– Εμπειρία στο σχεδιασμό, στο συντονισμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και θεατρικών εργαστηρίων (ανάμεσα σε άλλα με εργαλεία το process drama, το θέατρο documentο, θέατρο του καταπιεσμένου).
– Άριστη γνώση της Αγγλικής.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος- Δικαιολογητικά- Τρόπος Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@aefestival.gr έως την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου με θέμα: «Υποβολή αίτησης_Πρόσκληση Vast» συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Εάν κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται η διενέργεια συνέντευξης με στόχο την αξιολόγηση της υποψηφιότητας και της προσωπικότητας του υποψηφίου και την διακρίβωση των προσόντων που είναι απαραίτητα για τη θέση.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε», εκ του λόγου ότι η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων, έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής.

Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία, οδός Αλκμήνης 5, 11854, Αθήνα, στο 210-9282924 (κα Πύρρου), καθημερινά 11:00-13:00 από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας.

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.»

Ι. Καπλάνης