Λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ως νέα ημεροχρονολογία αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 22.12.2021 και ώρα 13:00.
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση σε pdf