Διακήρυξη για την σύναψη Σύμβασης Προμήθειας (Μίσθωσης) Ηχητικών και Φωτιστικών Συστημάτων και Χωροδικτυωμάτων για τους χώρους εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε κατά το έτος 2018 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 221.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (άνω των ορίων)

Αριθμός Διακήρυξης 6 / 2018

Α.Π: 1013 /18.04.2018

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 57040,1

Παρακαλώ κατεβάστε τα pdf_1 pdf_2.