Παρακαλώ κατεβάστε τα pdf αρχεία:

Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Περίληψη προκήρυξης

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ESPD)