Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 στις 15:00
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση σε pdf 

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ”

Λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ως νέα ημεροχρονολογία αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 22.12.2021 και ώρα 13:00.

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση σε pdf