Προκηρύξεις2022-04-06T11:40:08+03:00

Νέα

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ

16.12.2021|

Λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, [...]

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον κάτω των ορίων ηλεκτρονικό μέσω ΕΣΗΔΗΣ Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.

07.12.2021|

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου [...]

Go to Top