Ο προκηρυχθείς στις 29.11.2017 με αριθμό πρωτοκόλλου 4097/29.11.2017, ΑΔΑ: 971Κ469ΗΙ8-ΥΧΟ και ΑΔΑΜ: 17PROC002326156 διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για το έργο «Προμήθεια Τεχνολογικών Λύσεων Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Hardware) προς κάλυψη των αναγκών της Ελληνικό   Φεστιβάλ Α.Ε», δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 4201 /12.12.2017 πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, κηρύχθηκε άγονος και θα προκηρυχθεί εκ νέου στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.