ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε» σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 2 τ. Α΄), όπως ισχύει, καλεί όσους έχουν τα προσόντα ή μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ταμίες στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2022, να υποβάλουν σχετική αίτηση. Η προσφορά των ανωτέρω υπηρεσιών αφορά στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του έτους 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέχρι την Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 και ώρα 18.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.festival@aefestival.gr βιογραφικό σημείωμα, καθώς και σύντομο κείμενο (έως 200 λέξεις) όπου θα αναγράφουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα πληρούν τα κριτήρια, θα κληθούν σε συνέντευξη.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε», εκ του λόγου ότι η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων, έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής.

Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία, οδός Αλκμήνης 5 και Σφηττίων 3, Πετράλωνα, 11854, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο 210-9282900 από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής), καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο Β2), πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου) άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση του κοινού, υπευθυνότητα, ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού, δυνατότητα εφαρμογής ευέλικτου εργασίας σε επταήμερη βάση, διετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Η αμοιβή όσων επιλεγούν προς συνεργασία θα προκύπτει βάσει των ωρών απασχόλησής τους, όπως αυτή θα προσδιοριστεί από την Εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 4354/2015).

  • Οι ώρες απασχόλησης έκαστου/ης υπαλλήλου διαμορφώνονται βάσει του γενικού καλλιτεχνικού προγραμματισμού της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.», καθώς επίσης και των όποιων άλλων λοιπών εκδηλώσεων καλείται η εταιρεία να καλύψει οργανωτικά.

  • Χώροι απασχόλησης: κεντρικά εκδοτήρια εισιτηρίων Ελληνικού Φεστιβάλ (Πανεπιστημίου 39), εκδοτήρια εισιτηρίων θεάτρων (Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Πειραιώς 260, λοιποί χώροι εκδηλώσεων).

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.»

Ι. Καπλάνης