Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 στις 15:00
Ανακοινώνεται η παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών υποψηφίων αναδόχων για τον άνω των ορίων (διεθνή) ηλεκτρονικό μέσω ΕΣΗΔΗΣ Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια λυόμενων κατασκευών πολιτιστικών εκδηλώσεων στον αύλειο χώρο του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού, εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (436.000,00 €), πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α (Αρ. Διακ. 11/2022, ΑΔΑΜ: 22PROC010662934 2022-05-31,
ΑΔΑ: 639Ι469ΗΙ8-ΗΣΜ).
Ως νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών υποψηφίων αναδόχων ορίζεται η Παρασκευή 29.07.2022 και ώρα 15:00 ενώ η ημεροχρονολογία αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών μετατίθεται την ίδια ημέρα, Παρασκευή 29.07.2022 και ώρα 16.00.
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf 
Δείτε την αρχική προκήρυξη εδώ