Ανακοινώνεται η παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών υποψηφίων αναδόχων για τον άνω των ορίων (διεθνή) ηλεκτρονικό μέσω ΕΣΗΔΗΣ Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια λυόμενων κατασκευών πολιτιστικών εκδηλώσεων στον αύλειο χώρο του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού, εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (436.000,00€), πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α (Αρ. Διακ. 11/2022, ΑΔΑΜ: 22PROC010662934 2022-05-31,
ΑΔΑ: 639Ι469ΗΙ8-ΗΣΜ).

Ως νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών υποψηφίων αναδόχων ορίζεται η Τετάρτη 31.08.2022 και ώρα 15:00 ενώ η ημεροχρονολογία αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών μετατίθεται την ίδια ημέρα, Τετάρτη 31.08.2022 και ώρα 16.00.

Πληροφορίες δίνονται από τον αρμόδιο κο Νίκο Θεοδωρόπουλο
τηλ.: 210 9282923, 697 4006751, email: ntheodoropoulos@aefestival.gr
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf 
Δείτε την αρχική προκήρυξη εδώ